Επικοινωνία

Αναστήλωση διατηρητέου Λυκείου, Αθήνα

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
• Ενίσχυση θεμελίωσης
• Νέες πλάκες από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Καινούρια κλιμακοστάσια
• Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Αναστήλωση διατηρητέου Αριστοτέλους Μαρούσι

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
• Ενίσχυση θεμελίωσης
• Νέες πλάκες από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Καινούρια κλιμακοστάσια
• Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης

Αναστήλωση διατηρητέου Χυτήρογλου Α.Ε.

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, υποστυλωμάτων, δοκών & πλακών με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
• Διάνοιξη οπών με ενίσχυση των ανοιγμάτων
• Ενίσχυση μεσοπατωμάτων με μεταλλικές δοκούς ΗΕΑ/ ΙΡΕ
• Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης
• Ενίσχυση θεμελίωσης
• Αρχιτεκτονικές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης