Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου, κατατάσσονται στις  ακόλουθες κατηγορίες :

  • Ενέματα λιθοδομών
  • Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και τοιχείων από εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  • Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  • Ενίσχυση θεμελίωσης και κατασκευή νέου υπογείου & κατασκευή έγχυτων σκυροδεμάτων
  • Πάσσαλοι αντιστήριξης πρανών

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου, το θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετεί την μελλοντική χρήση του. Παράλληλα όμως, συνέβαλλε και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΛΥΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ - ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
12/04/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
4.500.000€
ΕΡΓΟ:
ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΛΥΚΕΙΟΥ 11 - ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 7-9
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ