Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  •  Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχίων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  •  Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  •  Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  •  Ενίσχυση θεμελίωσης

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
IONIAN - HOTEL ENTERPRISES S.A.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
ΤΕΜΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
26/9/2022
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.700.000€
ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HILTON ATHENS
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ