Επικοινωνία

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντισεισμική του αναβάθμιση, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  •  Μανδύες υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
  •  Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών
  •  Αποκατάσταση διατομών με μη συρρικνούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα
  •  Ενίσχυση θεμελίωσης

Όλες οι επεμβάσεις, που έγιναν με γνώμονα την στατική αναβάθμιση των κτιρίων, τα θωράκισαν αντισεισμικά, ώστε να εξυπηρετούν την μελλοντική χρήση τους.

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
DIMAND A.E.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
13/3/2018
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
5 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
700.000€
ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ CLUB MED
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΚΕΦΑΛΟΣ - ΚΩ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ